Sing along !

Bài sai đố triệu lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
tính cô hay măng trúc măng giang á a a á à à a

Triều quang sáng tỏ lưng trời một mầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa á a a á à à a

Đêm đêm đêm đêm ánh đuốc lập lòe,tai nghe tiếng hú thú rừng gọi nhau.
Đuốc ai sáng tỏ đêm thâu một màu son sắc tốt tươi rườm rà
trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa á a a á à à a

Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa cô đôi dạo gót vào ra sớm chiều
chiếc lồ mây nặng trĩu lưng đeo á a a á à à a